Jesteśmy jedynym i wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski marek STEPCHILD Snowboards, ENDEAVOR Snowboards. AIRHOLE Facemasks, I/S Eyewear, FIX Bindings.

Prosnow S.C.

Lalki 3/5

05-800 Pruszków

info@prosnow.pl

tel: +48 604590192

RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Spółka pod firmą PROSNOW S.C. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Lalki 3/5, Tel: +48 604590192 Email: info@prosnow.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy/transakcji. 
 2. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 1. Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO - obowiązek prawny)
 2. Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
 3. Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora).
 4. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).
 6. Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 7. dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 8. na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość;
 2. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA
 3. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także o prawie do przenoszenia danych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: info@prosnow.pl 
 4. W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu danego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
 1. Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności
 2. Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
 1. Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykorzystanie danych i zgoda ta zostanie przez Państwa wycofana, to nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
 2. Skargi mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 3. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

Prosnow SC

Lalki 3/5, 05-800 Pruszków

6045901922, info@prosnow.pl, www.prosnow.pl